Bio-Nut

BIO-NUT Paket Arıtma Tesisleri, azot giderimi ihtiyacı olan atıksulardan azot giderimi yapmak üzere tasarlanmış yüksek performanslı sistemlerdir. Aynı zamanda BIOPACK paket arıtma sistemleri gibi karbon giderimi de sağlanmaktadır. Yaklaşık 2 yıllık Ar-Ge çalışmaları neticesinde elde edilen veriler neticesinde gerçek ölçekli olarak kullanılmaya başlanmıştır. Atıksuyun debisine göre bir veya daha fazla tanktan oluşan sistemlerin klasik sistemlere göre en önemli avantajları yüksek kapasiteli içsel geri devir pompası ve dalgıç mikser kullanılmaması, organik madde ihtiyacının olmaması ve daha az çamur oluşumun olması nedeniyle işletiminin kolay olmasıdır.

Klasik biyolojik azot giderim prosesleri temel olarak üçe ayrılabilir; preanoksik, postanoksik ve eş zamanlı nitrifikasyon-denitrifikasyon;

Preaknoksik proses konfigürasyonunda denitrifikasyon tankında atıksu karbon kaynağı olarak kullanılır ve anoksik tanktan sonra nitirifikasyon prosesinin yer aldığı aerobik tank gelir. Nitrifiye edilmiş su, geri devir ile anoksik tanka taşınır. Bu proses atıksulardan azot giderimi amacıyla en çok kullanılan yöntem olup MLE (Modified Ludzack-Ettinger) Prosesi olarak da bilinir (Oakley et al., 2010).

Postanoxic sistemlerde ise; denitrifikasyon yapan anoksik tank, nitrifikasyon yapan aerobik tanktan sonra gelir. Bu proseste; karbon kaynağı bakteri hücrelerinin içsel solunumundan karşılanabilir. Fakat bu durumda proses verimi ve hızı yüksek olmayabilir. Çünkü içsel solunum yoluyla üretilen organik madde konsantrasyonu ve biyolojik olarak parçalanabilirliği düşüktür. Bu nedenle postanoksik sistemlere genellikle dışarıdan organik madde ilavesi yapılarak organik madde ihtiyacı karşılanır.

Eş zamanlı nitrifikasyon-denitrifikasyon prosesinde ise; her iki proses aynı reaktörde gerçekleşir (Oakley vd., 2010; Metcalf ve Eddy, 2003).

Klasik denitrifikasyon prosesleri yeterli miktarda organik madde olması durumunda (C/N = 7-9) oldukça etkili bir yöntemdir. Fakat birçok evsel ve endüstriyel atıksu, azot konsantrasyonunu deşarj limitlerinin altına indirgemek için yeterli karbon içermemekte (Cervantes vd., 1999) veya mevcut karbonun önemli bir kısmı post anoksik prosesi gibi sistemlerde aerobik proseste tüketilmektedir.

Ayrıca deri endüstrisi, gübre proses endüstrisi, katı atık sızıntı suları gibi bazı endüstriyel atıksular çok az organik madde içermekte olup, C/N oranları oldukça düşüktür. Bu tip atıksulardan denitrifikasyon prosesiyle azot giderebilmek için dışarıdan organik madde ilavesi gerekmekte olup, işletme maliyeti artmakta ve yeni proseslerin geliştirilmesi gerekmektedir.

Geliştirdiğimiz sistemin değer sistemlere göre avantajlarına tekrardan değinmek gerekirse;

Preanoksik sistemlerde nitrat giderim verimi aerobik tanktan anoksik tanka yapılan içsel geri devir oranına bağlıdır. Genellikle geri devir oranı, atıksu debisinin 2-4 katıdır. Bu sistemlerde; yüksek içsel geri devir oranı oldukça maliyetlidir. Ayrıca, çok yüksek geri devirlerde, nitrat ile beraber oksijende anoksik tanka taşındığından bir kısım organik maddenin denitrifikasyon için kullanılmamasına ve anoksik sistemde oksijenden dolayı performans düşüklüğüne sebep olabilir (Özellikle küçük paket arıtma sistemlerinde büyük sıkıntı oluşturabilir). BIO-NUT denitrifikasyon prosesi, bir post-anoksik sistem olup içsel geri devir gerekmemektedir.


Klasik postanoksik denitrifikasyon prosesinde dışarıdan organik madde eklenmemesi durumunda, giderim verimi düşüktür. Dışarıdan organik madde ilave edildiği durumda; işletim maliyeti artmakta ve arıtılmış suda organik madde kalmaktadır. BIO-NUT denitrifikasyon prosesinde organik madde ilavesi gerekmediğinden işletimi kolay ve ekonomiktir.


BIO-NUT bakterileri düşük büyüme hızı ve düşük dönüşüm katsayısı (yield coefficient) sebebiyle çok daha az bakteri oluşumuna neden olmakta ve çıkış suyunun bakteriyolojik olarak kirlenme riski azaltılarak çamur arıtım maliyeti düşmektedir (Sierra-Alvarez vd., 2007).
 

 

©2017 - Yeditepe Arıtım. Tüm Hakları Saklıdır. İşte Kobi Hazır Web Sitesi